HIZMETI LIIKUMISE PÕHIVÄÄRTUSED

Videol saab sisse lülitada eestikeelsed subtiitrid. Kliki Subtiitrid -> Inglise keel (automaatselt genereeritud) -> Click again -> Click auto-tõlgi eesti keelde.

Hizmeti liikumine on ühiskondlik liikumine pühendunud rahus kooselamisele ja inimkonna teenimisele. Töötame sotsiallse vastutuse ja filantroopia raamistikus. Liikumise keskel on altruistliku vabatahtlikkuse kontsept. Me prioritiseerime oma tegevustes haridust, dialoogi ning humanitaarabi. Oleme  rahumeelne liikumine, mis arvestab usuliste, sotsiaalsete ja kultuuriliste erinevustega ning ammutab inspiratsiooni islamistlikest ja humanitaarsetest väärtustest

See töö väärtustega on tänuväärt ning sellel on tulevikku. Mul on usku ja lootust, et Hizmeti vabatahtlike tegevused, mis on nende põhiväärtustega seotud- aidates teistel elada saavutamaks Jumala rahulolu- aitavad väga palju kaasa loomaks elelamiskõlblikuma maailma, kus on rahu. Jumal õnnistagu neid kes sellele tööle kaasa aitavad.

Fethullah Gülen

HIZMETI VISIOON

Hizmetis osalejad püüavad saavutada ühiskonda, kus:

  • Igat inimest koheldakse väärikusega ning neid aktsepteeritakse nii, nagu nad on;
  • Inimõigused on kaitstud ning mis iganes mitmekesisuse vormidest ei tööta vastu põhilistele inimõigustele- nendes nähakse rikkust;
  • Inimesed on tundlikud inimkonna väljakutsetele;
  • Inimesed, kellel on erinevad usud, kultuurid ja maailmavaated astuvad dialoogi ja tunnevad üksteisele kaasa;
  • Jagamine ja koostöö on hinnatud ning inimesed elavad rahus ja harmoonias.

Hizmetis osalejad teevad koostööd indiviidide ning gruppidega, kes jagavad nende nägemust.

PÕHIVÄÄRTUSED

AUSTUS INIMESTE JA PÕHILISTE INIMÕIGUSTE VASTU

Hizmetis osalejad usuvad, et igal inimesel on väärtus ning kõiki peab kohtlema väärikusega. Iga inimene on võrdne teistega – ka seaduse ees- ning keegi ei ole teistest ülim. Hizmetis osalejad hoiavd alal kõiki inimõigusi  ning vabadusi, mis on kirjas ÜRO Universaalses Inimõiguste Deklaratsioonis. Sotsiaalne õiglus ja võrdsed võimalused on inimeste vahelise võrdsuse tagamise nõuded.

AUSTUS SEADUSE VASTU

Hizmetis osalejad austavad seadust. Peame kõiki seaduse ees võrdseks ning tegutseme inimväärikuse kaitsmise, universaalsete seaduslike põhimõtete ning elamisriigi seaduste raamistikus. Juhime oma organisatsioone nii, et saavutada või isegi ületada ühiskonna selguse ja vastutusenorme.

RAHULIK JA POSITIIVNE TEGEVUS

Hizmet on rahulik liikumine. Hizmetis osalejad lükkavad tagasi vägivalla kasutamise poliitilise tööriistana. Eelistame positiivseid ja konstruktiivseid tegevusi, mitte vaenust kannustatud ning hävitavaid tegevusi.

NAISTE JULGUSTAMINE

Hizmetis osalejad on pühendunud ideaalile, kus naistele antakse võrdsed võimalused ja nad saavad panustada kõigile ühiskonna aspektidele diskrimineerimiseta. Proovime seda ideaali saavutada igas meie tegevuses.

EETILINE TEGEVUS

Hizmetis osalejad pööravad oma tegevustes tähelepanu nii eetilistele normidele kui ka moraalsetele printsiipidele.Nad lähtuvad sellistest eestilistest printsiipidest nagu ausus, usaldusväärsus,  mitte-kahjutegemine ning  õiglus. Usume, et legitiimsed ja õiged eesmärgid saavutatakse läbi seaduspäraste ja õiglaste meetmete.

MITMEKESISUSE JA PLURALISMI AUSTUS

Hizmetis osalejad näevad mitmekesisust- kui see ei lähe vastuollu põhiliste inimõigustega- kui rikkust. Võtame omaks suhtumise, mis on vajalik vältimaks usulistest erinevustest tekkivaid konflikte.

VABATAHTLIK OSALEMINE JA ALTRUISM

Hizmeti vabatahtlikele on tegevustes osalemine või mitteosalemine isiklik valik. Panustame projektidesse, mis toovad ellu nende väärtused ning aitavad kaasa inimkonnale, näiteks annetused või vabatahtlik töö.

KONSULTATSIOON JA JAGATUD TARKUS

Hizmetis osalejad saavad kasu jagatud tarkusest, mida saadakse läbi arutelude, eri perspektiivide ja arvamuste.

KODANIKU ISELOOM JA ISESEISVUS

Hizmet on ühiskonnaliikumine ning tegutseb iseseisvalt. Me pole riigi või poliitilise üksuse pikendus. Hizmeti vabatahtlikud rõhutavad demokraatlike väärtuste sisendamist, aktiivset kodanlikkust ja osalemist kommuunis. Austame iga indiviidi poliitilisi valikuid. Oleme vastu usu muutmisele poliitiliseks ideoloogiaks või usu muutmisele poliitiliseks tööriistaks.

KODANLIK KAASALÖÖMINE JA ÜHISKONDA PANUSTAMINE

Hizmetis osalejate jaoks on nende sotsiaalne vastutus ühiskonda panustada ning aidata kaasa ühiskonna probleemide lahendamisele. Näeme end inimpere osana. Oleme tundlikud inikonna probleemide vastu ja  meie sihiks on inimkonna teenimine.

KESKKONNA KAITSMINE

Hizmetis osalejad näevad Maad, koos oma ökosüsteemiga, kui usaldust, mida peab säilitama tuleviku põlvkondadele. Aitame kaasa keskkonna kaitsmisele.

HOLISTILINE VAADE INIMKONNALE (NING MÕISTUSE JA SÜDAME ÜHTSUSELE)

Inimesed on nii materiaalsed kui spirituaalsed olendid. Spirituaalseid asju peaks püüdlema koos mõistuse ja teadusliku uuringutega. Nii on materjaalsed ja spirituaalsed vajadused rahuldatud ja saame mõlemas osas areneda.

KUIDAS HIZMETI VÄÄRTUSI PRAKTISEERITAKSE

HARIDUS

Hizmeti vabatahtlikud näevad haridust kui abivahendit saavutamaks ühiskondlikku arengut, rahu, võimaluste võrdsust ja ühiskondlikku õiglust. Nende eesmärkideni jõudmiseks rajame koole, ülikoole, lisaõppe keskuseid, ühiselamuid, kursuseid, seminare, nädalavahetuse koole ja pärast koolitunde toimuvaid programme, lisaks organiseerime ka teisi haridusele keskendunud tegevusi. Haridusprogrammid on tehtud vastavalt elamisriigi haridussüsteemi õppekava standarditele ning need sisaldavad aineid nii reaalteaduseid, loodusteaduseid, humanitaarteaduseid, kunsti, sporti ja keele õpetamist. Edendame aktiivselt kõigi inimeste osalust hariduslikes tegevustes.

SPIRITUAALNE TOIT JA ARENG

Hizmeti vabatahtlikud organiseerivad ja toetavad religioosseid/spirituaalseid, sotsiaalseid ja kultuurilisi tegevusi nagu spirituaalsed kogunemised, seminarid, ümarlauad ja mentorluse programmed. Need aitavad vaimselt/spirituaalselt areneda ja rahuldada oma spirituaalseid vajadusi.

DIALOOG JA RAHU ÜHISKONNAS

Hizmeti vabatahtlikud organiseerivad dialoogi ja kodanlikku kaasalöömist soodustavaid tegevusi eri usu, rassi, traditsioonide ja kultuuridega inimeste seas üle maailma.  Tegevuste sihiks on rahu saavutamine, edendada vastandlikku teadmisi, arendada empaatiat ning üksteise aktsepteerimist sellisena, nagu me oleme.  Selleks korraldame selliseid akadeemilisi  tegevusi nagu sümpoosiume, ümarlaudu ja seminare, kultuurilisi üritusi nagu festival, reise ja peredevahelisi kohtumisi; spirituaalsed üritusi nagu ühispalvetamisi ja iftari programme ning sotsiaalse vastutuse projekte humanitaarse abi  jaoks.

HUMANITAARNE ABI JA PANUS ÜHISKONDLIKULE TOETUSELE

Hizmeti vabatahtlikud näevad inimkonna teenimist kui sotsiaalse vastutuse ja spirituaalse praktikana. Läbi humanitaarabi kampaaniate saavad toitu ja varjualuse inimesed, kes on looduskatastroofide, sõdade või vaesuse küüsis. Võimaldame ka tervishoiuteenuseid läbi tervishoiutöötajatest vabatahtlike poolt loodud võrgustike. Planeerime oma  humanitaarabi ja sotsiaalse vastutuse projekte jätkusuutlikult. Organiseerime ja toetame jätkusuutlikke arenguprojekte.

KULTUUR JA KUNST

Universaalse keelena aitavad kunst ja kultuurilised tegevused kaasa suhtlusele, rahule ja harmooniale nii kommuunide sees ja vahel. Ka aitavad kunst ja kultuurilised tegevused kaasa individuaalsete annete ja oskuste arengule ja väljendamisele. Seega korraldavad ja toetavad Hizmetis osalejad tegevusi nagu kunstiharidust, kunsti esitlusi , keele ja kultuurifestivale.

VÄLJAANDED

Mitte-ametliku hariduse tarbeks annavad Hizmetis osalejad välja  ajakirju  ja raamatuid, et edendada ja levitada universaalseid inimväärtusi nagu rahu, südame ja vaimu ühtsust ning keskkonnateadlikkust.

HIZMETI AJALOOLINE TAUST

1960ndatel kannatas Türgi ühiskond vaesuse, ebavõrdsete võimaluste ja politiilise polariseerituse all, mis tihti muutus relvastatud konfliktiks. Selle taustal, Fethullah Gülen- moslemist õpetlane ja intelektuaal, alustas koos sõpradega hariduslikke initsiatiive, mille sihiks on kaitsta noori vägivalla ja sõltuvuste eest ja julgustada neid kvaliteetse haridusega . Selle kaudu on neil rohkem karjäärivõimalusi. Samuti võimaldasid nad keskkonna, kus nad saavad õppida ja oma usku modernses maailmas vabalt praktiseerida, samal ajal võttes omaks teadust, demokraatiat ning mitmekesisust. Hizmeti liikumine sai alguse vabatahtlike grupist, kes jagasid nägemust hariduslikest tegevustest, mis hõlmasid asju nagu näiteks ühiselamud, toetused ning ettevalmistuskursused ülikooliks.

Aja möödudes see muutus sotsiaalseks liikumiseks, mida kujundasid põhimõtted nagu iga inimese väärikuse austamine, üksteise aktsepteerimine, inimkonna teenimine ning sotsiaalsetele probleemidele lahenduse leidmine läbi hariduse – põhimõtted, mis on islami traditsioonis ja universaalsetes inimväärtustes.

Kuigi liikumine keskendus alguses haridusele, hakkasid osalejad organiseerima dialooge ning kohtumisi, samuti ka projekte, mille sihiks on ühiskonna eri osades olevate inimeste- kellel on erinevad usud ja päritolud, poliitilised vaated või ideoloogiad- vahelise pinge ja eelarvamuste vähendamisele. Kõik see toimub hoolitsevas, rahus koos elamise kultuuris

2000ndete alguses tulid humanitaarabi projektis esiplaanile ning liikumises osalejad ruttasid aitama looduskatastroofide all kannatajaid Türgis ja üle maailma. Mõnes paigas, osalejad ei peatunud humanitaarabiga ning algatasid püsivaid projekte nagu kliinikute, koolide, kaevude rajamist ja kollektiivi koolituste tegemist.

Läbi haridusprojektide laienes liikumine Türgist väljapoole. Hizmeti kaasav suhtumine aitas kaasa eri päritolu, usu ja kultuurilise taustaga inimeste osalusele, mille tulemuseks on mitmekesisem osalejaskond.

Samal ajal, Hizmetis osalejad on suhelnud kultuuriliselt nii inimeste kui riikidega, kus nad tegutsevad. See viis loomulikult liikumise kohalike harudeni oma kultuuriliste tekstuuride, väärtuste, suhtumiste ja töömeetoditega.    Näeme seda mitmekesisust kui rikkust.

Hizmeti vabatahtlikud püüdlevad oma eesmärkide poole läbi ametlike tegevuste nagu spirituaalsed kogunemised ja sotsiaalsed tegevused.

On tähtis,et ametlikke organisatsioone ja institutsioone juhitaks nende  juhtkonna poolt kooskõlas elukohariigi seadustega, ühiskonna normidega ja järjepidevuses ja harmoonias Hizmeti liikumise põhiväärtustega.

Pidev suhtlus , arutelu ja tegevuspraktikate jagamine aitavad järjepidevust säilitada.